Zomrel primár Radko Menkyna

Dňa 10. júna 2012 náhle odišiel MUDr. Radko Alexej Menkyna. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 20. júna 2012 o 11. hodine v bratislavskom Krematóriu.

 

Primár MUDr. Radko Menkyna ako lekár – internista dlhé roky pracoval v zdravotníctve v Čechách a na Slovensku, v rámci Bratislavy, ale aj v mnohých klinikách vo viacerých krajinách. Po odchode do dôchodku spolupracuje s vydavateľstvom zdravotníckej literatúry HERBA spol. s r.o. ako editor kníh so zdravotníckou tematikou. Medzi jeho hobby patrí aj varenie.

Prinášame fanúšikom "nezdravej ale chutnej gastronómie" zbierku receptov, ktoré primár MUDr. Radko Menkyna zozbieral, odskúšal, ochutnal a zapísal, takže tým pádom ich odporúča aj pre ostatných maškrtníkov.

primár MUDr. Radko MenkynaPo ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pôsobil MUDr. Radko Menkyna na vidieku a potom ako asistent na I. internej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave u akademika Ladislava Dérera. V rokoch 1957 – 1967 pracoval v internom oddelení nemocnice na Bezručovej ul. v Bratislave, kde zastával funkciu  zástupcu vtedajšieho primára interného oddelenia doc. Holomáňa. V r. 1967 sa stal primárom I. internej kliniky Nemocnice s poliklinikou akademika L. Dérera , výučbovej základne Inštitútu pre lekárov a farmaceutov v Bratislave.

Počas 17-ročnej riadiacej činnosti (1969 – 1988), ktorú vykonával ako riaditeľ ÚNZ mesta Bratislavy, sa primár MUDr. Radko Menkyna pričinil o dynamický rozvoj bratislavských zdravotníckych zariadení. Dobudoval Fakultnú nemocnicu s poliklinikou akademika Ladislava Dérera na Kramároch, Nemocnicu s poliklinikou v Ružinove, hygienickú stanicu mesta Bratislava, územnú polikliniku pre dorast a ďalšie polikliniky, jasle, detské sanatóriá, zdravotné školy, položil základy na budovanie Nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda. Jeho zásluhou sa vytvorila sieť rehabilitačných stredísk a ďalších špecializovaných  pracovísk, sanatórií, liečební pre chronicky chorých.

Primár MUDr. Radko Menkyna sa angažoval aj v pedagogickovýchovnej   a vedecko-výskumnej činnosti. Zaslúžil sa o budovanie stredného zdravotníckeho školstva na Slovensku a  bol externým učiteľom na Strednej zdravotníckej škole I. Hálka. Stál pri zrode Slovenského ústavu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov. V týchto inštitútoch  pôsobil ako pedagóg,   člen skúšobných komisií a  bol  vedúcim Katedry zdravotných sestier interného smeru. Je spoluzakladateľom Československej lekárskej internistickej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti, Slovenskej nefrologickej a Československej chemoterapeutickej spoločnosti. Zaslúžil sa o  kreovanie nových klinických odborov, prvého slovenského dialyzačného centra,  zaslúžil sa o realizáciu transplantačnej medicíny na Slovensku, Národného centra pre pomalé vírusové nákazy a ďalších inštitúcií.

Primár MUDr. Radko Menkyna je autorom desiatok odborných prác a knižných publikácií. Napísal učebnice pre stredné zdravotnícke školy. Bol zostavovateľom a spoluautorom prvej najvýznamnejšej slovenskej monografie Vnútorné choroby, iniciátorom, zostavovateľom a spoluautorom ďalších knižných publikácií: Vademecum medici,  Vademecum stredného zdravotníckeho pracovníka, Tabelárium antibiotík, Antibiotická  liečba baktériových infekcií a ďalších. Zaslúžil sa o založenie Derérovej a Hálkovej odbornej  zbierky a v súčasnosti je odborným poradcom vydavateľstva.

Veľkú pozornosť venuje primár MUDr. Radko Menkyna vydávaniu odborných periodík pre lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov. Primár MUDr. Radko Menkyna bol členom viacerých redakcií a redakčných rád renomovaných odborných časopisov, dlhoročným  zástupcom vedúceho redaktora Lekárskeho obzoru, odborným redaktorom Revue ošetrovateľstva a členom redakčnej rady Ošetrovateľského obzoru.

Bol členom mnohých medicínskych odborných spoločností na Slovensku i v zahraničí, navštívil mnohé kongresy a inštitúcie v zahraničí, kde aj študoval a prednášal.